ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Studio Santee georganiseerde lessenreeksen en kampen.

ARTIKEL 2 - Definities

2.1. Met 'de lessen' wordt bedoeld alle door Studio Santee georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Kadee Santee Kampen, Functional Kids, Functional Teens, Bootcamps, .... voor kinderen, tieners en volwassenen.

2.2. Met 'de ouder' wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind.

2.3. Met 'het kind' wordt bedoeld de dreumes, peuter, kleuter of kind of minderjarige die deelneemt aan de lessen.

2.4. Met Studio Santee wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de lessen.

2.5. De website van Studio Santee is www.studiosantee.be 

ARTIKEL 3 - Duur en begeleiding van de lessen

3.1. De lessen voor kinderen duren 1 uur

3.2. Kinderen vanaf 4 jaar worden niet meer begeleid door hun ouders tijdens de lessen. 

ARTIKEL 4 - Aanmelding en inschrijving

4.1. Aanmelding voor één van de lessen of kampen vindt plaats door het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier op de website van Studio Santee. Deelname wordt pas bevestigd na ontvangst van het inschrijvingsgeld. 

4.2. De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Studio Santee gebruikt.

4.3. De inschrijving voor een les wordt enkel in behandeling genomen indien het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4.4. Inschrijvingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5. De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving.

4.6. Studio Santee behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal inschrijvingen de lessen(reeks) te annuleren.

4.7. Studio Santee behoudt zich het recht om ook activiteiten op verplaatsing te organiseren, mits dit minimum drie dagen voorafgaand aan de les aangekondigd werd.

ARTIKEL 5 - Betaling

5.1. De hoogte van het lesgeld wordt vermeld op de website van de Studio Santee. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

5.2. De betaling van het lesgeld is mogelijk via een eenmalige betaling via bankoverschrijving. 

5.3. Deelnemer kan pas definitief deelnemen aan de lessen of kampen als de betaling in goede orde is ontvangen.

5.4. Indien voorafgaand aan de eerste les niet aan de betaling is voldaan, behoudt Studio Santee zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen.

5.5. Bij annulering van een groep door Studio Santee (zie art. 4.6.) wordt het reeds betaalde lesgeld terugbetaald.

ARTIKEL 6 - Verhindering, afgelasting en annulering

6.1. Bij verhindering van het deelnemer om een les of kamp bij te wonen vindt er geen terugbetaling van het lesgeld plaats. Indien haalbaar mag de les of het kamp tegemoetkomend op een ander moment (bij voldoende beschikbaarheid) worden ingehaald. 

6.2. Restitutie van betaling wordt enkel binnen twee weken na de gemiste les of het gemiste kamp verleend op schriftelijk verzoek van de deelnemer of ouder, voorzien van medisch bewijs dat het kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de lessen.

6.3. Studio Santee behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden en locaties te wijzigen.

ARTIKEL 7 - Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Studio Santee of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Studio Santee te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Studio Santee of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Studio Santee te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

7.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3 . Indien Studio Santee of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Studio Santee te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Studio Santee niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

7.7. Studio Santee of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Studio Santee te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

7.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een les worden afgelast.

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de door Studio Santee georganiseerde lessen en kampen geschiedt op eigen risico.

8.2. Studio Santee heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Studio Santee. 

8.3. Studio Santee is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan door Studio Santee georganiseerde lessen of kampen, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Studio Santee te werk zijn gesteld of van wier diensten door Studio Santee gebruik is gemaakt.

8.4. Studio Santee is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

8.5. Studio Santee is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

8.6. Elke deelnemer is verplicht om zichzelf te verzekeren tegen risico's van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

8.8. Schade aan eigendommen van Studio Santee, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door de deelnemer zullen worden verhaald op de deelnemer of de ouder van de minderjarige. 

ARTIKEL 9 - Audio- en/of visuele opnames

9.1. Alle foto's en video-opnames die door Studio Santee tijdens de lessen worden gemaakt, zijn eigendom van Studio Santee. De ouder dient op het aanmeldformulier kenbaar te maken of hun kind al dan niet in beeld mag komen. Als de ouder hier toestemming voor geeft, wordt er tevens toestemming gegeven om de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

ARTIKEL 10 - Gebruik logo en naam

10.1. De naam "Studio Santee" en het logo zijn geregistreerde handelsmerken

10.2. Voor gebruik van het logo en/of de naam Studio Santee door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via hallo@studiosantee.be.  Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

ARTIKEL 11 - Informatie Algemene Voorwaarden

11.1. De Algemene Voorwaarden van Studio Santee staan op de website www.studiosantee.be en zijn tevens via het personeel van Studio Santee op te vragen.

11.2. Door in te schrijven in de kampen via het webformulier verklaart de deelnemer of de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden van Studio Santee te accepteren.

11.3. Studio Santee is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde versie wordt door Studio Santee op de website gepubliceerd.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op de overeenkomst tussen Studio Santee en de deelnemer alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.

12.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

12.3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank van Dendermonde, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Studio Santee zal dan met de deelnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2020